Tájékoztató

Tápióbicske Község Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről

Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 50/A. § (4) bekezdés alapján

„(4) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.”

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat intézményei és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttes 2010. június 30-i állapot szerinti költségvetését az alábbiak szerint fogadta el:

1./ Tápióbicske Önkormányzat
2010. I.félévi beszámólójának mérlegei

Működési mérleg

Bevételek                       Mód eir.          Teljesíté          Kiadások                   Mód eir.         Teljesítés

Működési bev.              28.666                16.290       Személyi juttatások    200.721          101.254
Működési célú átv.        7.904                    6.069       Munkaadók.terh.jár.     50.064            25.463
Helyi adó                      23.500                  10.561      Dologi kiadások          85.216             44.049
Gépjárműadó             15.000                     8.377      Műk.célú átad.,támog. 4.161                3.278
Önkorm.kv.-i tám      158.251                  90.679      Társ. és szoc.pol juttat 41.612            25.918
Előző évi kv.-i tám. kieg. -                           3.158
SZJA.                           129.299                 60.383
Adópótlék bírság           -                                172                                                                                             
Működés összesen: 362.620               195.689                                                    381.774           199.962
 

Felhalmozási mérleg

Bevételek                           Mód eir.       Teljesítés                   Kiadások                      Mód. eir.         Teljesítés
Ingatlan értékesítés                                         30             Felhalmozási kiadások      17.918             17.918
Felhalmozás c. átvett                                                         Felhalmozás célú átadás
- Lakosságtól                        768                  302              /helyi támog., szennyvíz,        6.325                  393
Osztalék                              1.165               1.165              Regionális hulladék lerakó/
                                                                                                                                                                                       
Felhalm.össz.:                   1.933               1.497                                                               24.243            18.311   

 

Működ.és felhalm.össz: 364.553       197.186                                                         406.017            218.273 .

Előző évi pm.-ból igénybev. 44.475        22.278                          Tartalék:                   3.011
                      
                                                                                                                                                                                      .
Függő, átfutó                                               - 8.533                                                                                      - 7139

Mindösszesen:                   409.028       210.931                                                      409.028             211.134

2./ Éves létszámkeret

A 2010. évi költségvetési létszámkeret 106 fő, ebből:
-a köztisztviselők állományi létszáma 13 fő
-Közalkalmazottak 73 fő
-a Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 20 fő.
 

3. / V A G Y O N K I M U T A T Á S
2010. június 30.

                                                                                                                        összesen                                          
Vagyoni értékű jogok                                                                                   182.663
Ingatlanok:                                                                                         1.779.139.395
Gépek, berendezések és felszerelések:                                             3.035.752
Járművek:                                                                                                     940.576
Üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb építmények:                    30.740.261
Beruházások:                                                                                            4.670.215
Beruházásra adott előlegek:                                                                  2.552.279
Részesedések:                                                                                        7.586.000
Tartósan adott kölcsönök:                                                                     1.398.790
Anyagok: /kenőolaj, élelem/:                                                                    429.470
Adósok:                                                                                                   21.507.429
Egyéb követelések:                                                                                 1.273.251
Betétek:                                                                                                        264.063
Bankszámlák:                                                                                       47.843.016
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások:                                                  3.473.135                                           
Eszközök összesen:                                                                      1.905.036.295

Saját tőke összesen:                                                                       1.846.722.678

Költségvetési tartalék:                                                                           43.753.067
Rövid lejáratú kötelezettségek:                                                              6.733.407

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások:                                               7.827.143                                      
Források összesen:                                                                         1.905.036.295

4./ Több éves kihatással járó önkormányzati kiadások

Készfizető kezességvállalás a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65%-os lakosságarány alapján 16.264.215.-Ft erejéig.

Tápióbicske Önkormányzat készfizető kezessége és cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 59.787.689.-Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65%.

Tápióbicske, 2010. szeptember 1.

Dr. Szécsényiné Bata Krisztina                                                                       B l a h ú z László
                      jegyző                                                                                                polgármester

 

Aktualitások

Kattintson ide, ha az oldalon található legfrissebb tartalmakat szeretné megnézni.

Elérhetőségeink

Tápióbicske Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.
Telefon:  29/421-001
                29/421-590
Fax:         29/421-435
E-mail:
tbicskehivatal@monornet.hu